Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Shoot the Messenger

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:

  1. a) Opdrachtgever: iedereen die met Shoot the Messenger een overeenkomst afsluit.
  2. b) Shoot the Messenger: de handelsnaam van Shoot the Messenger, gevestigd aan de Chopinstraat 33, 6561 EM in Groesbeek, KvK-nummer 65515943.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen, op overeenkomsten die betrekking hebben op door Shoot the Messenger geboden dienstverlening, en ook op alle rechtsverhoudingen tussen Shoot the Messenger en Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Voorstel/offerte

3.1 Onze voorstellen, offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

3.3 De prijzen in aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Shoot the Messenger.

 

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1 Shoot the Messenger spant zich te allen tijde in om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan niets garanderen. Het succes van deze inspanningen is mede afhankelijk van de medewerking van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van alle gegevens waarvan Shoot the Messenger aangeeft deze nodig te hebben, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de afspraken in de gemaakte overeenkomst. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Shoot the Messenger zijn verstrekt, heeft Shoot the Messenger het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen of de uit vertraging voortvloeiende extra gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3 Indien Shoot the Messenger verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal Shoot the Messenger de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

4.4 Shoot the Messenger kan de samenstelling van het specialistenteam wijzigen, indien we van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten (advies)diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg plaatsvinden.

 

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Shoot the Messenger heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de opdracht.

5.2 Shoot the Messenger heeft het recht kosten – zoals bijvoorbeeld aanvullende opdrachten, testwerkzaamheden, extra besprekingen en/of uitvoeringen – die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Tussentijds wijzigingen van de overeenkomst

6.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert, neemt Shoot the Messenger geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

6.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Shoot the Messenger zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Shoot the Messenger gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Shoot the Messenger zal Opdrachtgever hierover van tevoren schriftelijk inlichten.

 

Artikel 7: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever verplicht zich ertoe steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Shoot the Messenger.

7.2 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Shoot the Messenger aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Shoot the Messenger aangeleverde gegevens.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8.2 Shoot the Messenger behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

8.3 De (persoons-)gegevens die aan Shoot the Messenger worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld zoals is voorgeschreven in de wet Persoonsregistraties.

 

Artikel 9: Intellectuele rechten

9.1 Alle door Shoot the Messenger verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Shoot the Messenger openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of vermenigvuldiging schriftelijk is toegestaan door Shoot the Messenger en/of voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Shoot the Messenger.

9.2 Shoot the Messenger behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10: Contractduur en opzegging

10.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team van Shoot the Messenger worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit en het tijdstip van de informatie die wij krijgen,

10.2 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij worden bekendgemaakt.

10.3 Shoot the Messenger heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

(a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of zaken van Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

10.4 Indien tot voortijdige beëindiging/annulering is overgegaan door Opdrachtgever, zonder schuld door Shoot the Messenger, verplicht Opdrachtgever zich tot het geheel of gedeeltelijk uitbetalen van de bedragen zoals overeengekomen, volgens de volgende percentages:

– stopzetting/annulering tot 2 maanden voor eind van het project: 50% van het geoffreerde maandelijkse declaratiebedrag;

– tot 1 maand voor eind van het project: 75% van het geoffreerde maandelijkse declaratiebedrag;

– tot 2 weken voor het eind van het project: 100% van het geoffreerde maandelijkse declaratiebedrag.

 

Artikel 11: Honorarium

11.1 Alle prijzen en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Shoot the Messenger en haar partners, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 12: Betaling

12.1 Bij alle opdrachten brengen we de kosten maandelijks achteraf in rekening, tenzij anders onderling afgesproken. Betaling moet gebeuren binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

12.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever (zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is) in verzuim, waarna de wettelijk rente plus alle redelijke kosten voor het krijgen van voldoening, bij Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

12.3 Is de Opdrachtgever in verzuim, dan kan Shoot the Messenger de uitvoering van de opdracht opschorten.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Shoot the Messenger is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt echter beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever geen recht meer kan laten gelden.

13.3 Shoot the Messenger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 Shoot the Messenger heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

14.2 Op alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Laatste update: januari 2023